Správa státních hmotných rezerv uveřejňuje veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na svém profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji NEN na adrese https://nen.nipez.cz/profil/SSHR. U jednotlivých zakázek jsou zveřejněny příslušné dokumenty včetně uzavřených smluv.

Starší veřejné zakázky, které nenaleznete v NEN, jsou zveřejněny v archivním profilu zadavatele na adrese https://zakazky.sshr.cz.

Všechny smlouvy uzavřené Správou státních hmotných rezerv jsou k nahlédnutí zde (Registr smluv MV ČR) po zadání IČO SSHR (48133990).

—————————————-

Upozorňujeme všechny zájemce o veřejné zakázky, že pokud mají formu akciové společnosti (nebo formu obdobnou akciové společnosti), musí mít vydány výlučně zaknihované akcie. V opačném případě, pokud by byl takový dodavatel vybrán jako vítěz veřejné nadlimitní nebo podlimitní zakázky, bude zadavatel povinen takového dodavatele dle Zákona o zadávání veřejných zakázek vyloučit.

——————————————

Dne 4. 5. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „17-106a Snížení energetické náročnosti budovy SSHR, Olbrachtova 3, Praha 4“. Tato veřejná zakázka zahrnovala kompletní rekonstrukci objektu včetně výměny vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor.

Administrativní budova byla po stavební a technické stránce ve stavu, který již neodpovídal současným podmínkám a její provoz byl značně nehospodárný. Celková rekonstrukce budovy byla nevyhnutelným krokem, který přinesl především zlepšení stavebně-technických vlastností objektu, zvýšil komfort vnitřních prostor čímž došlo ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců a výrazně snížil energetickou náročnost objektu.

„Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“.

——————————————

VZ „22-032 PLR, BLT, BTS, OPV – Snížení energetické náročnosti skladových hal“

Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „22-032 PLR, BLT, BTS, OPV – Snížení energetické náročnosti skladových hal“, která byla rozdělena na 4 samostatné části, byla uzavřena pro:

část 1 VZ dne 21. 2. 2023;

část 2 VZ dne 7. 3. 2023;

část 3 VZ dne 24. 2. 2023;

část 4 VZ dne 24. 4. 2023.  (Část 4 VZ byla zadána v zadávacím řízení pod názvem: „22-031.2 OPV – Snížení energetické náročnosti skladové haly C2“, neboť zadavatel v rámci zadávacího řízení „22-032 PLR, BLT, BTS, OPV – Snížení energetické náročnosti skladových hal“, neobdržel pro část 4 VZ ve lhůtě pro podání nabídek žádnou nabídku.)

Cílem projektu bylo postupně v rámci rekonstrukce ve vybraných lokalitách – skladových  areálech SSHR upravit jednotlivé sklady tak, aby odpovídali současným požadavkům na moderní skladování, tj. mimo stavebních úprav také disponovali technikou vytvářející mikroklima v požadovaném rozsahu, a to takým způsobem, aby byly v budoucnosti univerzálně využitelné a připravené pro uskladnění jak zdravotnického materiálu tak například potravinářských komodit, které Správa plánuje v blízké budoucnosti pořizovat a skladovat.

Předmětem VZ bylo provedení díla spočívajícího v realizaci technologických částí (celků) vzduchotechniky, tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren, současně s provedením stavebních úprav pro zateplení objektů a rekonstrukci střech.

Předmět VZ bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.