Postup při prodeji nepotřebného nemovitého majetku státu právnickým a fyzickým osobám

  • Nepotřebný nemovitý majetek státu, o který neprojevily zájem organizační složky státu a státní organizace, je nabízen formou výběrového řízení o nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Cena je stanovena na základě aktuálního znaleckého posudku zvýšená o náklady na výběrové řízení. Aktuálně vyhlášená výběrová řízení na odprodej nepotřebného nemovitého majetku státu naleznete zde.
  • Po posouzení a vyhodnocení došlých nabídek a výběru nejvhodnější podané nabídky jsou vyrozuměni neúspěšní uchazeči a vítězný zájemce je vyzván k zaplacení zálohy, tj. 30% kupní ceny.
  • Po uhrazení zálohy se připraví kupní smlouva k podpisu předsedou Správy, po podpisu předsedou podepíše kupní smlouvu vybraný zájemce, podpis musí být ověřen u všech vyhotovení.
  • K platnosti a účinnosti kupní smlouvy je nutné udělení schvalovací doložky příslušným ministerstvem, žádost o udělení schvalovací doložky musí být doložena příslušnými doklady, zejména nabývacími tituly státu a Správy k nemovitostem. (schválení kupní smlouvy příslušným ministerstvem není nutné ve smyslu ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů).
  • Po ukončení schvalovacího procesu na příslušeném ministerstvu vystaví Správa fakturu na doplatek, tj. 70% kupní ceny. Po jejím uhrazení Správa odešle návrh na vklad do katastru nemovitostí.
  • Po povolení vkladu vlastnického práva na nového vlastníka se nemovitosti předávají na základě Protokolu o předání nemovitého majetku včetně jeho příslušenství a vybavení.

Pro podrobnější informace o převodu nemovitého majetku státu kontaktujte prosím naše specialisty převodu majetku, jejichž kontakt naleznete zde.

Postup při prodeji nepotřebného movitého majetku státu právnickým a fyzickým osobám

  • Nepotřebný movitý majetek státu, o který neprojevily zájem organizační složky státu a státní organizace, je nabízen formou výběrového řízení o nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Cena je stanovena na základě aktuálního znaleckého posudku zvýšená o náklady na výběrové řízení nebo cenu stanovila odborná komise. Aktuálně vyhlášená výběrová řízení na odprodej nepotřebného movitého majetku státu naleznete zde.
  • Po posouzení a vyhodnocení došlých nabídek a výběru nejvhodnější podané nabídky jsou vyrozuměni neúspěšní uchazeči a vítězný zájemce je vyzván k sepsání kupní smlouvy.
  • Po oboustranném podpisu kupní smlouvy je vystavena kupujícímu faktura, po jejímž zaplacení dojde k předání majetku kupujícímu.

Pro podrobnější informace o převodu movitého majetku státu kontaktujte prosím naši specialistku správy movitého majetku, jejíž kontakt naleznete zde.

Nájemní vztahy

Pro případ, že máte zájem o pronájem nepotřebného majetku státu kontaktujte prosím referentku majetkové správy, jejíž kontakt naleznete zde.

Dokumenty pro převod majetku státu

NázevVelikostStáhnout
Zakon_219_2000657.75 KB Stáhnout
Vyhlaska_62_2001380.00 KB Stáhnout