Údaje potřebné pro získání informací o Správě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) na Správě poskytuje Referát komunikace s veřejností. Podávání žádostí o poskytnutí informace (dále jen žádost) a opravných prostředků proti rozhodnutí o žádosti se řídí zákonem č.106/1999 Sb. Žádosti lze podat ústně, písemně, faxem nebo elektronickou poštou. Telefon: 222 806 258, fax: 251 510 314, e-mail: epodatelna@sshr.gov.cz.

Písemné žádosti o informace s potřebnými údaji podává žadatel prostřednictvím  Formulář žádosti o poskytnutí informace a vyplněný formulář odesílá na adresu:

Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1
150 85 Praha 5 Malá Strana

Na této adrese v recepci Správy může občan písemné žádosti podat osobně a v podatelně Správy nahlédnout do příslušných předpisů.  Při podání žádosti je potřeba dle zákona vyplnit v případě fyzické osoby – jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není- li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručení, liší- li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba- název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručení, liší- li se od adresy sídla.

Opravným prostředkem proti rozhodnutí o neposkytnutí informace je u ústředních orgánů Rozklad proti rozhodnutí o neposkytnutí informace. Případně může být podána stížnost při vyřizování žádosti o informace.  U obou výše uvedených případu je nutné, aby byla podána žádost písemnou formou (viz. § 13 odst. 3).

Lhůty pro poskytování informací:

Datum podání žádosti je den doručení žádosti Správě. Správa musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace. Správa musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace. Nedostane-li Správa od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti. Správa informuje žadatele o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem. Správa poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti. Lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:

  • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách,
  • žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,
  • nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem

(nebo se dvěma či více složkami Správy), který má závažný zájem na předmětu žádosti. Správa musí ještě v základní lhůtě 15 kalendářních dnů žadatele informovat o prodloužení základní lhůty a o důvodech, které ho k tomu vedly.

Lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.