Systém regulačních opatření je společně se systémy nouzového hospodářství a hospodářské mobilizace, použitím státních hmotných rezerv a výstavbou a údržbou infrastruktury součástí systému hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS).

Odpovědnost za přípravu a realizaci regulačních opatření upravuje zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů. Souvisejícími právními předpisy jsou:

  • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 krizového zákona, ve znění pozdějších předpisů,
  • Metodika zpracování krizových plánů, vydaná MV-GŘ HZS ČR dne 12. července 2011pod č. j. MV-76085-1/PO-OKR-2011.

Účelem regulačních opatření je snížit spotřebu nedostatkových surovin, výrobků a služeb nebo usměrnit spotřebu a dodávky v případech, kdy krizová situace nabývá takového rozsahu, že běžné ekonomické nástroje nejsou dostatečně účinné. Jedná se o výjimečná opatření, která mohou být nařízena jen v případě, že účinku s nimi spojeného nelze dosáhnout jinak. Mohou být nařízena jen na nezbytně nutnou dobu a zrušena musí být nejpozději při zrušení krizových stavů (§ 20 zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS).

Za přípravu činností umožňujících uskutečnění regulačních opatření odpovídají v okruhu své působnosti ústřední správní úřady (§ 6 zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS). Zajištění činností umožňujících uskutečnění regulačních opatření připravují krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 7 a 8 zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS) v rámci svých správních obvodů.

Regulační opatření může za všech krizových stavů nařídit vláda (§ 22 a 23 zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS), za stavu nebezpečí i hejtman kraje nebo starosta obce s rozšířenou působností (§ 21 zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS). Pravomoc nařídit speciální druh regulačních opatření je svěřena guvernérovi ČNB (§ 23 odst. 3 zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS).

Možné použití jednotlivých regulačních opatření stanoví správní úřady (§ 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS) na základě analýzy ohrožení po vyhodnocení možného působení konkrétních hrozeb a jejich dopadu na dané území. Ústřední správní úřady vyhodnotí působení konkrétních hrozeb v okruhu své působnosti pro celé území republiky, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností pro svůj správní obvod. Tato analýza se provádí v rámci zpracování (aktualizace) krizových plánů jednotlivých správních úřadů.

Způsob plnění regulačních opatření se uvádí v operativní části krizového plánu správního úřadu. Uvádí se zde konkrétní opatření, jejich časová posloupnost, popis postupů k jejich realizaci, vymezení odpovědnosti, subjekty, které se budou na realizaci jednotlivých opatření podílet a případné materiálně technické zabezpečení. Postupy musí být zpracovány tak, aby umožnily bezproblémové zavedení potřebných regulačních opatření a jejich efektivní použití.

V praxi se lze dále setkat s regulačními opatřeními, která ale nejsou regulačními opatřeními ve smyslu zákona č. 241/2000 Sb., tzn., že se nejedná o regulační opatření realizovaná v systému hospodářských opatření pro krizové stavy a jejich provádění se řídí samostatnými právními předpisy. Jedná se např. o oblast energetiky, elektronických komunikací nebo poštovních služeb.