Politika kvality Česká republika – Správa státních hmotných rezerv (resumé)

Politika kvality vychází z Koncepce činnosti Správy státních hmotných rezerv (dále jen Správa) na léta 2023 – 2030 a je závazná pro všechny organizační útvary Správy.

Správa svým rozhodnutím při naplnění usnesení vlády ze dne 10. dubna 2017 č. 275, v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 680 ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 se rozhodla předepsaná kritéria naplnit jednou z umožněných variant pro splnění požadavků usnesení vlády definovaných v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech, a to certifikací Správy státních hmotných rezerv podle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Správa je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv a zavazuje se své služby v oblastech systému hospodaření opatření pro krizové stavy, vytváření státních hmotných rezerv, skladování a ochraňování státních hmotných rezerv a výstavba infrastruktury, ropné bezpečnosti, neustále zlepšovat s ohledem na porozumění a potřeby zainteresovaných stran především pomocí:

  • zavádění nových poznatků v oblasti systémů managementu kvality,
  • zlepšování výkonnosti procesů,
  • naplňování strategie plněním strategických cílů,
  • plánování rozvoje kompetencí lidských zdrojů.

Na základě splnění podmínek pro certifikaci obsažených v normě ČSN EN ISO 9001:2016 a dodržování standardů této normy se Správa v rámci politiky managementu pro udržitelný rozvoj Správy, zavazuje plnit příslušné požadavky a k neustálému zlepšování managementu kvality.

Stáhnout zprávu v PDF