Správní úřady při přípravě a přijetí opatření podle zák. využívají, podle § 27b tohoto zákona, informační systémy pro podporu hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS). Z tohoto důvodu Správa zabezpečuje řešení problematiky informační podpory HOPKS, do které patří zejména komplexní zajištění informací o věcných zdrojích potřebných k pokrytí nezbytných dodávek. Základním cílem Správy v uvedené oblasti je poskytnout orgánům krizového řízení informační nástroje na podporu plánovacích a rozhodovacích procesů v oblasti zajišťování věcných zdrojů pro řešení krizových situací; přitom využít moderní informační technologie s cílem maximálně zjednodušit uživatelský přístup k informacím, minimalizovat náklady na jeho provoz a údržbu a otevřít jej pro komunikaci s dalšími systémy.

Funkční schéma IS pro podporu HOPKS

Funkční schéma informačních systémů pro podporu HOPKS

viz také informační web Informační podpora HOPKS


Popis jednotlivých informačních systémů pro podporu HOPKS

Informační systém Argis

Systém je vytvářen, rozvíjen a provozován k zabezpečení informační podpory plánovacích a rozhodovacích procesů orgánů krizového řízení od úrovně obcí s rozšířenou působností, přes orgány krajů až po ústřední správní úřady, včetně Správy, v oblasti zajišťování věcných zdrojů pro řešení krizových situací K zabezpečení úkolů systému hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) IS Argis informačně podporuje především:

 • a) systém nouzového hospodářství s důrazem na zpracování Plánu nezbytných dodávek,
 • b) systém hospodářské mobilizace s důrazem na tvorbu a zpracování související plánovací dokumentace,
 • c) zpřístupnění vybraných informací o státních hmotných rezervách určeným orgánům krizového řízení,
 • d) evidenci věcných zdrojů v majetku státu s právem hospodařit příslušnému ÚSÚ
 • e) vedení evidence objektů z hlediska jejich užitných vlastností a atributů jejich vlastníků a provozovatelů.

Do systému vstupují rovněž vybrané právnické a podnikající fyzické osoby (PPFO), které v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. cestou hasičských záchranných sborů krajů poskytují požadované údaje včetně informací o svých schopnostech dodat předmět nezbytné dodávky. IS Argis je realizován jako centrální systém s modulární strukturou, kde nad společnou servisní částí (správa číselníků a registrů, nástroje pro práci s mapovými podklady, komunikační subsystém se správou účtů a práv) jsou vytvářeny moduly jednotlivých aplikací. Centrální systém umožňuje řízený sběr dat a následně práci s nimi podle územní nebo resortní příslušnosti. S využitím stejné technologie zpracování je realizován i systém formulářového sběru dat od právnických a podnikajících fyzických osob. Výsledkem je jednak naplnění požadavku jednotného principu pořizování dat a současně vyloučení jejich duplicity. Uživatelé systém využívají pomocí dálkového přístupu prostřednictvím bezpečné komunikace v prostředí Internetu s rozdílnými přístupovými právy a zabezpečením. Práva uživatelů jsou odvozena od působnosti správního úřadu a přidělené role konkrétního uživatele. www stránky: http://www.argis.cz


Krizový informační systém SSHR (KISKAN SSHR)

Správa vyvíjí a provozuje informační systém KISKAN SSHR jako hlavní nástroj informační podpory hospodářských opatření pro krizové stavy v oblasti tvorby státních hmotných rezerv a jejich použití. Používá se k evidenci státních hmotných rezerv u jednotlivých ochraňovatelů rezerv a data jsou dále využívána pro podporu řešení krizových situací. Informační systém umožňuje zejména:

 • evidenci státních hmotných rezerv u ochraňovatelů,
 • komplexní přehled o státních hmotných rezervách, zejména o místu skladování, disponibilitě a použití při krizích a mimořádných událostech,
 • podrobný, systematicky uspořádaný zápis o položkách evidovaných rezerv,
 • využití databáze pro podporu krizového plánování a pro řešení krizových situací,
 • export přenosových souborů do souhrnné databáze SSHR, jako základní zdroj informací pro IS Krizkom při řešení požadavků na věcné zdroje za krizových stavů, při jiných mimořádných událostech a při poskytování humanitární pomoci, nebo zahraniční humanitární pomoci,
 • adekvátní ochranu dat.

Stránky informačního webu, serverová a lokální aplikace informačního systému KISKAN SSHR jsou přístupné výhradně pro určené zaměstnance Správy státních hmotných rezerv a příslušné ochraňovatele státních hmotných rezerv. www stránky: http://www.kiskan.cz


Informační systém krizové komunikace (IS Krizkom)

IS Krizkom je nástroj pro koordinaci a podporu procesů při řešení požadavků na věcné zdroje za krizových stavů, které orgány krizového řízení stanovené zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, potřebují k překonání krizové situace nebo k odstranění jejich následků. Zajišťuje, jako základní komunikační nástroj, podporu všech procesů v souladu s „Metodikou pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace“, schválenou Usnesením vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1275. IS Krizkom využívají orgány krizového řízení na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů, ředitelství hasičských záchranných sborů krajů, ministerstev a jiných ústředních správních úřadů a ochraňovatelé pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc. Informační systém Krizkom umožňuje:

 • práci s daty podle územní nebo resortní příslušnosti,
 • poskytuje informace o státních hmotných rezervách a o věcných zdrojích u podnikatelských subjektů zařazených do plánu nezbytných dodávek,
 • umožňuje jednotné a jednoznačné zpracování požadavku na věcné zdroje, automatizovaný souhrn požadavků, posuzování uplatněných požadavků (zjištění disponibility věcných zdrojů, které lze zajistit na daném stupni – ve správním obvodu orgánu krizového řízení, nebo v jeho odborné působnosti), zabezpečuje postoupení požadavků, které na daném stupni nelze zajistit, orgánu krizového řízení vyššího stupně,
 • poskytuje notifikace (upozornění) o potřebě řešit požadavek na věcné zdroje (SMS, e-mail),
 • průběžně informuje každý článek řízení o stavu řešení požadavku, který uplatnil na vyšším stupni, propojuje KŠ ORP, KŠ krajů, KŠ ÚSÚ, ÚKŠ a ochraňovatele SHR a umožňuje vzájemnou komunikaci mezi OPS ÚKŠ a resorty (členy OPS ÚKŠ ),
 • adekvátní ochranu dat.

IS Krizkom vyvíjí a provozuje Správa státních hmotných rezerv. Podrobnější informace o poslání, obsluze a využití systému jsou dostupné pro veřejnost na Informačním webu IS Krizkom. Přístup do provozního (chráněného) prostředí IS Krizkom je umožněn pouze oprávněným osobám z orgánů krizového řízení a od ochraňovatelů zásob v rozsahu podle přidělených rolí v systému. www stránky: http://www.krizkom.cz


Aplikační software krizových dat (ASW Krizdata)

Aplikace byla vytvořena pro případ ztráty připojení k Internetu (ostatní výše uvedené systémy toto připojení vyžadují) a je tedy určena pro provoz v lokálním režimu. Aplikace zobrazuje data o nezbytných dodávkách (ND) a dodavatelích nezbytných dodávek (DND). Aplikace využívá data vložená do IS Argis, která si uživatel pravidelně aktualizuje ve svém lokálním počítači. www stránky: http://www.krizdata.cz