Ústřední správní úřad v systému hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) v okruhu své působnosti (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR) zpracovává koncepci HOPKS, plán nezbytných dodávek, uplatňuje u Správy státních hmotných rezerv požadavky na vytvoření státních hmotných rezerv, kontroluje přípravu HOPKS u právnických a podnikajících fyzických osob zapojených do systému nouzového hospodářství a systému hospodářské mobilizace a poskytuje těmto osobám potřebné informace o HOPKS (§ 6 zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS).

V oblasti věcných zdrojů zajišťuje nezbytné dodávky pro zajištění vlastních potřeb, tzn. potřeb pro zajištění výkonu státní správy v okruhu jeho působnosti za krizových stavů, pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních služeb a zdravotnické záchranné služby zřízených v okruhu jeho působnosti. Dále zajišťuje ty nezbytné dodávky, které krajské úřady nemohou v rámci svých správních obvodů zajistit a nezbytné dodávky, jejichž význam přesahuje rámec správního obvodu kraje.

K zajištění nezbytných dodávek zpracovává plán nezbytných dodávek. Při jeho zpracování postupuje v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění HOPKS (§ 1 a 2 vyhlášky č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění HOPKS). Plán nezbytných dodávek zpracovává s využitím informačního systému Argis Správy státních hmotných rezerv. Na základě změn požadavků na nezbytné dodávky a podle možností jejich zajištění v okruhu své působnosti pravidelně plán nezbytných dodávek aktualizuje (§ 1 odst. 6 vyhlášky č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění HOPKS).

Nezbytné dodávky plánuje na základě požadavků vyplývajících z postupů pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení svého krizového plánu. Na tomto základě zpracuje seznam požadovaných nezbytných dodávek, do kterého kromě požadavků vlastních zahrne i nezbytné dodávky uplatněné u něj krajskými úřady (ty, které nemohly ve svém správním obvodu zabezpečit) a ty nezbytné dodávky, jejichž význam přesahuje správní obvod kraje. Pro tyto nezbytné dodávky navrhne dodavatele, které vyhledává na celém území ČR. Údaje o možnostech navržených dodavatelů vyžaduje podle krizového zákona cestou GŘ HZS ČR (§ 9 odst. 2 písm. f) a § 10 odst. 1 písm. k) krizového zákona). Na základě zjištěných údajů o možnostech dodavatelů provede bilanci zajištění požadovaných nezbytných dodávek.

Pokud zůstanou některé požadované nezbytné dodávky nezajištěné, ústřední správní úřad provede analýzu dopadů krizové situace na celé území ČR, zváží důsledky nezajištění těchto dodávek a na základě toho v nezbytném rozsahu uplatní u Správy státních hmotných rezerv požadavek na vytvoření pohotovostních zásob nebo požadavek na uhrazení nákladů na uchování výrobních schopností pro dodavatele předmětné nezbytné dodávky (§ 3 vyhlášky č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění HOPKS).

Svěřuje-li zvláštní právní předpis (např. § 11 odst. 3, § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR) některému ústřednímu správnímu úřadu pravomoc k řízení ozbrojených sil nebo ozbrojených bezpečnostních sborů, zabezpečuje pro ně tento ústřední správní úřad v případě potřeby i mobilizační dodávky (§ 2 odst. 1 písm. g) a § 13 zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS) v systému hospodářské mobilizace (§ 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS).