Výpůjčka SHR nesouvisející s vyhlášením krizového stavu

Výpůjčka PZ nesouvisející s vyhlášením krizového stavu se řídí ustanovením § 27 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Výpůjčku SHR lze poskytnout žadateli na základě jím předložené písemné žádosti Správě, v které uvede důvody pro poskytnutí výpůjčky a další náležitosti:

  • Žádost o povolení použití PZ formou výpůjčky předkládá žadatel Správě písemnou formou.
  • Žadatel v žádosti uvede důvody pro poskytnutí výpůjčky, druh a množství požadovaných PZ, požadovanou dobu výpůjčky, bankovní spojení a průkazným způsobem doloží, že PZ budou užívány výlučně k zajištění činností uvedených v § 27 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Žadatel k žádosti přiloží čestné prohlášení o tom, že proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, ani návrh na jeho prohlášení nebyl zamítnut pro nedostatek majetku úpadce a žadatel není v likvidaci, že nemá daňové nedoplatky nebo splatný nedoplatek na pojistném, včetně příslušenství, na veřejném zdravotním pojištění, na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  • Územní samosprávný celek k žádosti přiloží čestné prohlášení o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a že nemá splatný nedoplatek na pojistném včetně příslušenství ve veřejném zdravotním pojištění, na pojistném včetně příslušenství na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  • Žadatel dále předloží výpis ze zákonem určeného rejstříku, který nesmí být starší tří měsíců, nebo zakladatelské dokumenty, nebo jejich ověřenou kopii.