Ropná bezpečnost

Ropná bezpečnost je nedílnou součástí energetické bezpečnosti České republiky. Její význam posiluje skutečnost, že prakticky veškerá ropa potřebná pro českou dopravu, průmysl a služby se dováží ze zahraničí. Přesto, že význam ropy se bude vzhledem k transformaci energetiky směrem k bezemisním zdrojům postupně snižovat, v nejbližších letech zůstane jedním z rozhodujících energetických zdrojů.

Hlavními prvky ropné bezpečnosti je její legislativní rámec, Správa státních hmotných rezerv (dále jen Správa), nouzové zásoby ropy a ropných produktů (dále jen nouzové zásoby), Národní organizace pro společný postup za stavu ropné nouze (NESO) a mechanismus reakcí na nedostatek ropy.

Legislativní rámec

Ropnou bezpečnost upravuje zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy). Dále vyhláška č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy. V rámci EU upravuje tuto oblast především Směrnice Rady 2009/119/ES, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů.

Správa státních hmotných rezerv

Správa státních hmotných rezerv je ústředním správcem zásob v ČR. Zajišťuje mj. vytváření, udržování a použití nouzových zásob ropy a ropných produktů. Jedná se o ústřední správní úřad, jehož činnost je hrazena ze státního rozpočtu.

Správa je rovněž gestorem Typového plánu – Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu, kde konkrétně zodpovídá za rozpracování problematiky přídělového systému. Jejím důležitým úkolem je kontrola správních úřadů, orgánů krajů a orgánů obcí s rozšířenou působností v celém rozsahu přípravy a realizace opatření souvisejících se zavedením přídělového systému.

Nouzové zásoby

Správa vytváří a udržuje, v souladu s legislativou ČR a legislativou EU, nouzové zásoby ropy a ropných produktů ve výši nejméně 90 dnů průměrného denního čistého dovozu referenčního roku. V nouzových zásobách je dlouhodobě více než 2 miliony tun ropy a ropných produktů. Přibližně polovinu tvoří ropa, druhou polovinu pak ropné produkty – nafta, benzin a letecký petrolej.

Použití nouzových zásob je možné uskutečnit třemi způsoby – uvolněním formou prodeje, půjčkou nebo převodem příslušnosti hospodařit.

Návrh na použití nouzových zásob předkládá vládě předseda Správy.  Za stavu ropné nouze mohou být nouzové zásoby použity pouze se souhlasem vlády, která současně stanoví termín zpětného doplnění použitých zásob. V případě, že není vyhlášen stav ropné nouze a nouzové zásoby jsou nad požadovaným minimálním množstvím, může o použití rozhodnout předseda Správy.

NESO

Národní organizace pro společný postup za stavu ropné nouze je poradním orgánem předsedy Správy.  Monitoruje vývoj situace v oblasti dodávek ropy a ropných produktů, v případě jejich závažného narušení posuzuje a navrhuje nezbytná opatření, a to zejména v oblasti omezení spotřeby ropy a ropných produktů a uvolnění nouzových zásob.  Úzce přitom spolupracuje s domácím ropným průmyslem, Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) a Evropskou Komisí (EK). Důležitým úkolem NESO je také koordinace opatření s IEA, resp. EK při realizaci společného postupu.

NESO zahrnuje představitele relevantních ústředních správních úřadů (kromě Správy např. MPO, MZV, MD, MV, MO, MF) a představitele České asociaci petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Jedná se především o společnosti Čepro, Mero ČR, MOL ČR, ORLEN Unipetrol RPA a Total ČR.  Činnost NESO zabezpečuje sekretariát vytvářený z oddělení ropné bezpečnosti Správy a zástupců MPO a ČSÚ. Předsedou NESO je ředitel odboru ropy a ropných produktů SSHR.

Mechanismus reakcí na nedostatek ropy

V případě nedostatku ropy a ropných produktů, který by měl za následek poruchy v zásobování na domácím trhu, může být vyhlášen stav ropné nouze.  Ten vyhlašuje vláda svým nařízením. Návrh na vyhlášení stavu ropné nouze předkládá vládě předseda Správy. Vláda je oprávněna nařídit opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů, např. omezit maximální rychlosti jízdy motorových vozidel na pozemních komunikacích, omezit otevírací doby čerpacích stanic, stanovit regulační opatření pro čerpání zásob ropy a ropných produktů u rozhodujících dodavatelů nebo zavést přídělový systém.

Mechanismus reakcí na nedostatek ropy je podrobně rozpracován v Typovém plánu – Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu. Prověřován je pak v rámci pravidelných cvičení IEA (Emergency Response Exercise) a cvičení v rámci V4. Některé aspekty tohoto mechanismu jsou procvičovány rovněž při vnitrostátních cvičeních orgánů krizového řízení.