• Úplný oficiální název povinného subjektu: Správa státních hmotných rezerv
 • Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost: Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
 • Popis organizační struktury povinného subjektu: Organizační struktura
 • Etický kodex zaměstnanců Správy státních hmotných rezerv: Etický kodex

 

 1. Kontaktní poštovní adresa: Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana
 2. Internetová stránka: https://sshr.gov.cz/
 3. Telefon: 222 806 111
 4. Fax: 251 510 314
 5. Úřední hodiny podatelna:
  • Po – Čt 8:00 – 15:00
  • Pá 8:00 – 14:00
 6. Elektronické podání:
 • povolené formáty podání: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf
 • datová schránka: 4iqaa3x
 • e-mail: epodatelna@sshr.gov.cz
 • podmínky elektronického podání: zde

 

 • Spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti: 19-85508881/0710
 • Identifikační číslo organizace (IČ): 48133990
 • Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ48133990
 • Rozpočet na rok 2024: Rozpočet 2024

 

 • Tiskový mluvčí Správy státních hmotných rezerv: 
 • Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí: na adrese epodatelna@sshr.gov.cz
 • Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech: Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace
 • Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře: Formulář žádosti o poskytnutí informace
 • Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí: Přehled nejdůležitějších právních předpisů vztahujících se k činnosti SSHR
 • Sazebník úhrad za poskytování informací:  Sazebník úhrad za poskytování informací
 • Výroční zprávy o poskytování informací: Výroční zpráva 2023 o poskytování informací
 • Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu: V současné době žádné nemáme
 • Na základě zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 110 je Správa státních hmotných rezerv jako ústřední správní úřad je povinen zpracovávat přehled přestupků: Přehled přestupků za rok 2020