Správa státních hmotných rezerv (Správa) vydává v souladu se svou působností “Metodiky činnosti při plánování a zajišťování hospodářských opatření pro krizové stavy” (HOPKS).

Metodiky vycházejí z ustanovení právních předpisů a to zejména ze zákonů tzv. “bezpečnostní legislativy”:

  • zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
  • zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
  • zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,

a jejich prováděcích předpisů pro systém plánovité přípravy opatření k účinnému a efektivnímu řešení krizových situací.

Obsahem metodik jsou doporučené postupy pro orgány krizového řízení při rozhodování o rozsahu a způsobu zajištění nezbytných dodávek ve svém správním obvodu nebo při jejich vyžadování u orgánu krizového řízení vyššího stupně podle odborné působnosti.

Stručný obsah metodik HOPKS

  1. Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace byla zpracována vzhledem ke změnám v právních předpisech upravujících oblast krizového řízení, zohledněním praktických zkušeností při řešení krizových situací a skutečností, že pro koordinaci a podporu procesů při uplatňování a řešení požadavků na věcné zdroje, byl vytvořen nástroj informační podpory IS Krizkom. Metodiku zpracovala Správa ve spolupráci s ústředními správními úřady a byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 7. prosince 2020 č. 1275.
    Tímto usnesením vláda rovněž uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů postupovat v souladu s Metodikou a současně tento postup doporučila hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí s rozšířenou působností
  2. Metodika plánování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro ÚSÚ, KÚ, HZS a ORP se zabývá činností ústředních správních úřadů, krajských úřadů, hasičských záchranných sborů krajů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  3. Metodika činnosti právnických a podnikajících fyzických osob (PPFO) je věnována úloze a postupu právnických a podnikajících fyzických osob při zajišťování mobilizační dodávky
  4. Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS doporučují orgánům krizového řízení územních samosprávných celků postupy při plánování, organizaci a realizaci regulačních opatření a zajišťují vzájemnou provázanost regulačních opatření vyhlašovaných za krizových stavů

Metodiky neřeší specifickou oblast zabezpečení pohonnými hmotami. Tato oblast je upravena zákonem č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů a Typovým plánem narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu.