Nájem SHR pro komerční sféru

Nájem SHR lze poskytnout žadateli na základě jím předložené písemné žádosti Správě, v které uvede důvody pro poskytnutí nájmu a další náležitosti:

  • Žádost o povolení použití PZ a MR formou nájmu předkládá žadatel Správě písemnou formou.
  • Žadatel v žádosti uvede důvody pro poskytnutí nájmu, druh a množství požadovaných PZ nebo MR, požadovanou dobu nájmu a bankovní spojení.
  • Dále žadatel k žádosti přiloží čestné prohlášení o tom, že proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, ani návrh na jeho prohlášení nebyl zamítnut pro nedostatek majetku úpadce a žadatel není v likvidaci, že nemá daňové nedoplatky nebo splatný nedoplatek na pojistném včetně příslušenství ve veřejném zdravotním pojištění, na pojistném včetně příslušenství na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  • Právnická a podnikající fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku předloží výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší tří měsíců, nebo jeho ověřenou kopii.
  • Fyzická osoba oprávněná provozovat živnost podle zvláštních právních předpisů (podnikající fyzická osoba) předloží výpis ze živnostenského rejstříku v listinné podobě.
  • Fyzická osoba neprovozující živnost podle zvláštních právních předpisů v žádosti o nájem PZ nebo MR uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně korespondenční adresu.

Nájem SHR pro územní samosprávné celky

Nájem SHR lze poskytnout žadateli na základě jím předložené písemné žádosti Správě, v které uvede důvody pro poskytnutí nájmu a další náležitosti:

  • Žádost o povolení použití PZ a MR formou nájmu předkládá žadatel Správě písemnou formou.
  • Žadatel v žádosti uvede důvody pro poskytnutí nájmu, druh a množství požadovaných PZ nebo MR, požadovanou dobu nájmu a bankovního spojení.
  • Dále žadatel k žádosti přiloží čestné prohlášení o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a že nemá splatný nedoplatek na pojistném včetně příslušenství ve veřejném zdravotním pojištění, na pojistném včetně příslušenství na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.