Působnost orgánů při zajišťování věcných zdrojů je stanovena obecně závaznými právními předpisy a v jejich rámci upřesněna prováděcími předpisy a metodickými pokyny.

Zejména se jedná o tyto normy:

  • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy,
  • nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
  • usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1275 k Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace.