Systém nouzového hospodářstvíPřepravník vody je určen k zajištění nezbytných dodávek potřebných k uspokojení základních životních potřeb fyzických osob na území České republiky umožňující přežití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví, k podpoře činnosti záchranných sborů, havarijních služeb, zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky a podpoře výkonu státní správy, zabezpečuje, aby nezbytné dodávky probíhaly způsobem obvyklým v období mimo krizové stavy. Prioritním dodavatelem nezbytných dodávek výrobků, prací a služeb jsou podnikatelé, jejichž předmět činnosti nebo podnikání umožňuje jejich dodání. Nezbytnou dodávku hradí orgán krizového řízení, který o ní rozhodl.

Orgány krizového řízení (ústřední správní úřady, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností) zpracovávají plány nezbytných dodávek. Plán nemá obecně za cíl zajistit předem nezbytnou dodávku od konkrétního dodavatele pro konkrétního odběratele, ale umožní získat přehled disponibilních zdrojů na daném správním území, které je možné využít při řešení krizových situací. Právním nástrojem pro možné vynucení nezbytných dodávek za krizového stavu je ustanovení § 29 krizového zákona, o povinnosti všech právnických a podnikajících fyzických osob poskytnout věcné prostředky a plnit úkoly uložené orgány krizového řízení. Výchozí podmínkou pro zajištění fungování systému nouzového hospodářství za krizových stavů je plánování nezbytných dodávek v období přípravy na krizové situace a průběžná aktualizace údajů o požadavcích na nezbytné dodávky a údajů o možnostech využití vhodných zdrojů, které se nacházejí ve vlastnictví podnikatelských subjektů. Zákon stanoví povinnost využívat při přípravě informační systémy pro podporu hospodářských opatření pro krizové stavy. Ke zpracování a aktualizaci plánů nezbytných dodávek je určen informační systém Argis.

Pokud krajský úřad ve svém správním obvodu nenalezne dodavatele nezbytné dodávky, uplatní požadavek na její zajištění u věcně příslušného ústředního správního úřadu. Pokud ani ten prokazatelně nemůže zajistit nezbytnou dodávku v okruhu své působnosti, požádá Správu státních hmotných rezerv o vytvoření pohotovostních zásob nebo o uhrazení nákladů na uchování výrobních schopností. O použití pohotovostních zásob za krizového stavu pak rozhoduje vedoucí ústředního správního úřadu, na základě jehož požadavku byly pohotovostní zásoby vytvořeny.

V případech, kdy použití plánovaných nezbytných dodávek není za krizového stavu možné (omezený přístup, zničeno, atd.) nebo tyto zdroje mají být zajištěny vyšším orgánem krizového řízení anebo řešení krizové situace vyžaduje zdroje, které nebyly plánovány a ve správním obvodu nejsou k dispozici, postupuje příslušný orgán krizového řízení podle Metodiky pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace, schválené usnesením vlády České republiky ze dne 7. prosince 2020 č. 1275 a využije informační systém Krizkom.