Zákon stanoví, že infrastrukturou k přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy jsou:

  1. Ilustrační obrázekstavby určené pro účely hospodářských opatření pro krizové stavy ve vlastnictví České republiky, k nimž má příslušnost hospodařit správní úřad, dále jejich technické zabezpečení vnitřními rozvody inženýrských a telekomunikačních sítí, počínaje přípojkou k veřejnému rozvodu těchto sítí, jejich technologické vybavení a pozemní komunikace, dráhy, přístavy a letiště sloužící pro dopravní obsluhu těchto staveb,
  2. dále pak jsou to stavby sloužící pro účely hospodářských opatření pro krizové stavy, k nimž má Česká republika zřízeno věcné břemeno a které jsou ve vlastnictví právnických nebo podnikajících fyzických osob,
  3. technické zabezpečení staveb podle bodu 1., a to vnitřními rozvody inženýrských a telekomunikačních sítí, počínající přípojkou k veřejnému rozvodu těchto sítí; technologické vybavení staveb podle bodu 1.;
  4. pozemní komunikace, dráhy, přístavy a letiště sloužící pro dopravní obsluhu staveb podle bodu 1.

Požadavky na výstavbu nezbytné infrastruktury vyplývají z krizových plánů orgánů krizového řízení. Výstavbou infrastruktury je pokryta ta část požadavků na věcné zdroje, která má infrastrukturní charakter. Požadavek na výstavbu a údržbu infrastruktury uplatní věcně příslušný ústřední správní úřad způsobem a v termínech, které jsou totožné se systémem uplatnění požadavku na tvorbu pohotovostních zásob. Údržbu objektů infrastruktury zajišťuje správní úřad, který k nim má příslušnost hospodařit nebo vlastník.