Vážení návštěvníci internetových stránek Správy státních hmotných rezerv, na základě § 8 a 9 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie máte možnost oznámit Vaše podezření na korupční/protiprávní jednání zaměstnanců Správy státních hmotných rezerv

osobně v kanceláři vedoucího Oddělení kontroly a dozoru,

– na protikorupční lince + 420 244 095 444,

– pomocí interaktivního formuláře,

– na e-mailové adrese korupce@sshr.gov.cz.

– vhodit do speciální schránky umístěné uvnitř, na levé straně po vstupu do budovy Správy na adrese Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4,

-prostřednictvím podatelny Správy státních hmotných rezerv na adrese Šeříková 616/1, 150 85, Praha 5 – Malá strana

(oznámení musí být podáno v neprůhledné obálce a opatřeno poznámkou: „NEOTEVÍRAT – Ochrana oznamovatelů“).

Dále je oznámení protiprávního jednání možné učinit cestou externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti na stránkách https://oznamovatel.justice.cz/

V souladu s ustanovením § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie byli předsedou SSHR s účinností od 1. 8. 2023 do funkce příslušné osoby pověřeni:

Ing. Juraj Molnár, vedoucí Oddělení kontroly a dozoru (tel.:  +420 244 095 433, e-mail: juraj.molnar@sshr.gov.cz )

Ing. Pavel Zvoníček zaměstnanec (odborný rada) zařazený v Oddělení kontroly a dozoru (tel.: +420 244 095 436, e-mail: pavel.zvonicek@sshr.gov.cz )

JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D., vedoucí Oddělení Kancelář předsedy (tel.: +420 222 806 258 , e-mail: zbynek.jankovsky@sshr.gov.cz ).

Správa státních hmotných rezerv nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č.  171/2023, o ochraně oznamovatelů, resp. od veřejnosti.

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme zabývat. Potřebujeme však, abyste nám poskytli informace aktuální, konkrétní a ověřitelné. Příslušná osoba utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá a zašle zprávu o prošetření oznamovateli, je-li mu znám.

Protikorupční program Správy státních hmotných rezerv najdete zde .
Etický kodex zaměstnanců Správy státních hmotných rezerv najdete zde.
Seznam poradců SSHR najdete zde a zde.

Právní pomoc v oblasti boje proti korupci Vám bude poskytnuta v právní a protikorupční poradně www.oziveni.cz

Další informace o řešení problému korupce v České republice můžete získat na webových stránkách www.korupce.cz.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 Malá Strana
tel.: 420-244 095 444
fax : 420-241 441 392
e-mail: korupce@sshr.gov.cz